TOVAR V AKCII

bežná cena 50,00 €
naša cena 45,00 €
skladom
bežná cena 130,00 €
naša cena 75,00 €
skladom
bežná cena 160,00 €
naša cena 129,00 €
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

bežná cena 200,00 €
naša cena 179,00 €
skladom
naša cena 25,00 €
skladom
bežná cena 250,00 €
naša cena 219,00 €
skladom

Obchodné Podmienky
Obchodné Podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky  

 
1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode Peter Domasta-Centrum,Golianovská 25,94907,Nitra IČO: 41265858, Obvodný úrad v Nitre, Odbor živnostenského podnikania, Štefánikova 69. 949 01 Nitra, č. žo-2004/04807/2/C20, č.živ.reg. 430-25245, v Nitre 19.5.2004 (ďalej len „predávajúci“). Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb) (ďalej len „kupujúci“).
3. Tieto všeobecné obchodné podmienky slúžia pre uskutočňovanie elektronického obchodu na internetovej stránke: www.footballshop.sk(ďalej ako „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri kúpe tovaru kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceh www.footballshop.sk
4. Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon č. 102/2014“), zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej ako „Zákon o elektronickom obchode“) a zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uskutočnenej medzi zmluvnými stranami. Na práva a povinnosti ktoré nie sú upravené VOP sa použijú najmä zákonné ustanovenia vyššie uvedených právnych prepisov.
5. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci – spotrebiteľ“), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä Zákon č. 102/2014, Zákon o ochrane spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi (ďalej len „kupujúci – podnikateľ“), sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.
6. Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
7. Predávajúci a kupujúci sa budú ďalej v týchto VOP označovať aj ako „zmluvné strany“.

2DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pojmy používané v VOP, ktoré nebudú v príslušnej časti VOP zadefinované inak, budú mať pre účely VOP význam definovaný v príslušných ustanoveniach tohto článku II. VOP:
a) zmluva – zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar/službu nachádzajúci sa v aktuálnej ponuke predávajúceho v internetovom obchode footballshop.sk; zmluva sa skladá z objednávky kupujúceho a potvrdenia o prijatí objednávky predávajúcim. Zmluva ja uzatvorená okamihom kedy potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim bolo doručené v elektronickej podobe kupujúcemu;
b) kupujúci - spotrebiteľ - je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti;
c) kupujúci – podnikateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, inej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet a ktorá nenakupuje výrobky alebo nepoužíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti;
d) kupujúci – kupujúcim sa pre účely VOP rozumejú spolu kupujúci – spotrebiteľ a kupujúci – podnikateľ;
e) objednávka– objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár spracovaný systémom elektronického obchodu (resp. e-mail odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára) a smerujúci k uzavretiu zmluvy;
f) objednávkový formulár - obsahuje informácie o kupujúcom, predávajúcom (obchodné meno, sídlo, telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty), zoznam objednaného tovaru (z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na jeho stránkach elektronického obchodu) vrátane popisu hlavných vlastností objednaného tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, cenu tohto tovaru (celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky), zoznam služieb s cenou a výšku prípadných zliav, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať výrobok alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií a sťažností, poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby, informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, informáciu o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; súčasťou objednávkového formulára je aj formulár na odstúpenie od zmluvy pre kupujúceho - spotrebiteľa Príloha č. 1 a poučenie o uplatnení práva kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy Príloha č. 2, informáciu o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou, informáciu o dĺžke trvania zmluvy (ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú) a informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok,
g) tovar – tovarom sa rozumejú produkty/výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke internetového obchodu;
h)služba- službou sa rozumejú najmä poskytovanie služieb spojených s dodaním tovaru, konzultačnej, expertnej a technickej podpory pre kupujúcich, týkajúce sa zakúpeného tovaru;
i)miesto dodania tovaru/služby – je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári ako miesto dodania tovaru/služby.
j)písomné odborné posúdenie– znamená posúdenie, ktoré spĺňa všetky náležitosti podľa ust. § 18a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 
3. OBJEDNÁVKA TOVARU - UZAVRETIE ZMLUVY

1. Objednávka tovaru uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára je návrhom na uzavretie zmluvy za predpokladu, že v predpísanom formulári sú zo strany kupujúceho správne a úplne vyplnené všetky požadované údaje a náležitosti. Potom ako kupujúci vyplní všetky časti objednávkového formulára, takto vyplnenú objednávku odošle predávajúcemu a to potvrdením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“. Kupujúci zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke.
2. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch predávajúci o tom informuje kupujúceho. Predávajúci je oprávnený poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.
4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k prijatiu návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde doručením písomného potvrdenia o prijatí správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany predávajúceho. 5. Zmluva je uzatvorená okamihom kedy potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim bolo doručené kupujúcemu. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
6. Všeobecné obchodné podmienky a objednávkový formulár sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceh www.footballshop.sk

4. DODANIE TOVARU 
 
1. Predávajúci dodá tovar/službu kupujúcemu do miesta dodania tovaru/služby v čo najkratšej dobe po prijatí objednávky. Predávajúci vybavuje všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný tovar je maximálne 30 dní odo dňa doručenia písomnej a správne a úplne vyplnenej objednávky. Dodacie lehoty sú uvedené na web stránke obchodu, pričom tieto majú orientačný charakter; ustanovenie predchádzajúcej vety tým nie je dotknuté.
2. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácii v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.
3. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný tovar dodať/službu poskytnúť z dôvodov na strane predávajúceho, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.
4. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy znáša v tomto prípade predávajúci.
5. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru/služby.
6. Dodanie tovaru predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností), alebo prostredníctvom vopred označeného prepravcu zo strany kupujúceho, alebo na základe dohody s kupujúcim tovar pripraví u predávajúceho na odovzdanie.
7. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
8. O presnom dátume a čase doručovania tovaru predávajúci informuje kupujúceho v primeranom časovom predstihu vhodným spôsobom. 9. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
10. Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený (tzv. technický obal) a prelepený identifikačnou páskou predávajúceho alebo elektronického obchodu. Pri prevzatí tovaru je kupujúci najmä povinný skontrolovať či bol dodaný tovar riadne zabalený a vybavený na prepravu a či je tovar bez vád.
11. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste potvrdí pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušiteľnosť obalu a kompletnosť/celistvosť tovaru. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s výstižným opisom tohto poškodenia. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované.
12. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

5. PREVZATIE TOVARU A PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania tovaru/služby určené v písomnej objednávke.
2. Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.
3. Ak kupujúci bezdôvodne odmietne tovar prevziať, tak tovar bude zaslaný naspäť predávajúcemu a kupujúci bude súčasne v zmysle § 420 a § 442 Občianskeho zákonníka povinný zaplatiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla predávajúcemu porušením povinnosti kupujúceho prevziať tovar, a to najmä:
a) náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru kupujúcemu (poštovné, balné a cena poistenia tovaru) a
b) náklady predávajúceho za poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru predávajúcemu.
4. Ak kupujúci požiada predávajúceho o opätovné zaslanie tovaru, a to prostredníctvom e-mailu na adresu predávajúceho peterdomasta@footballshop.sk alebo telefonicky na telefónne číslo predávajúceh +421905980927, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.
5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru odo dňa jeho prevzatia kupujúcim v mieste dodania tovaru, s tým, že prechod vlastníckeho práva kupujúceho k tovaru je podmienený až úplným zaplatením kúpnej ceny uvedenej v objednávke (výhrada vlastníckeho práva predávajúceho). Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho .
6. Súčasne s prevzatím tovaru kupujúcim, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov.

6CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena tovarov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená na stránkach elektronického obchodu pri jednotlivých tovaroch a platí výhradne pre obchodovanie na stránkach obchodu. Cena tovaru je uvedená v mene EUR a je u vedená vrátane DPH.
2.Predávajúci negarantuje časovú platnosť týchto kúpnych cien a ponuky, nakoľko tieto sú závislé od ich stanovenia zo strany subdodávateľov jednotlivých tovarov/výrobkov.
3. Cena tovaru nezahŕňa cenu dopravy, náklady na poistenie tovaru, ani iné náklady súvisiace s dodaním tovaru, ak to nie je výslovne osobitne dohodnuté alebo stanovené v popise tovaru/výrobku.
4. V prípade objednávky tovaru v hodnote menej ako 99 € kupujúci platí dopravu tovaru a dobierku v hodnote 3,90 € poštou alebo 5,90 kuriér GLS. Ak hodnota objednávky dosiahne sumu 99 € a viac, doprava tovaru a dobierka je zdarma.
5. Kupujúci spolu s tovarom obdrží aj faktúru, kde má vyúčtovanú celkovú cenu, t.j. kúpnu cenu tovaru ako aj cenu poštovného, balného a poistenia. Predávajúci tak vydá kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené:
a) obchodné meno a miesto podnikania predávajúceho,
b) adresa prevádzkarne predávajúceho, ak ju má zriadenú
c) dátum predaja,
d) názov a množstvo tovaru,
e) cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú kupujúci zaplatil.
Pri predaji tovaru s následnou dodávkou musí doklad obsahovať aj miesto určenia, dátum a čas dodávky.
6. Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje dobierkou, elektronickými platbami, bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. Pri kupujúcich – podnikateľoch sa platba kúpnej ceny uskutočňuje vždy vopred na účet predávajúceho č. 0867791001/5600 ,IBAN:SK05 5600 0000 0008 6779 1001,Prima banka Slovensko, a.s
7. Ostatné platobné podmienky, formy/spôsoby platenia kúpnej ceny, nákup na splátky, ako aj vyhlásené akcie, zľavy, výpredaje, ako aj cenník iných doplnkových služieb, platnosť akcií a platnosť cien sú uvedené na stránkach obchodu, pod osobitnými kapitolami.

7PREPRAVNÉ

1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru.
2. Cena za dopravu sa účtuje podľa osobitného cenníka uvedeného na stránkach elektronického obchodu pod osobitnou kapitolou, pričom tieto podmienky však platia len v prípade, ak prepravu realizuje sám predávajúci v rámci vlastnej réžie.
3. Pri preprave tovaru prostredníctvom tretích osôb - prepravcov, resp. kuriérskych služieb, bude prepravné priamo prefakturované kupujúcemu v takej výške, ako bolo vyúčtované predávajúcemu od toho-ktorého prepravcu, resp. doručovateľskej služby.
Spôsob doručenia Cena Popis
Štandardné doručenie pri objednávke 99 € a viac 0€ Do 3 (troch) pracovných dní
Štandardné doručenie pri objednávke menej ako 99 € 3,90€ Do 3 (troch) pracovných dní
Expresné doručenie pri objednávke 99€ a viac  5,90€ vrátane DPH  Doručenie na druhý deň, ak bola objednávka zrealizovaná do 12:00.
Expresné doručenie pri objednávke menej ako 99 € 5,90€ vrátane DPH Doručenie na druhý deň, ak bola objednávka zrealizovaná do 12:00.
4. Pri tovare s hmotnosťou nad 20 kg (vrátane obalu), alebo pri tovare neštandardných rozmerov, si predávajúci vyhradzuje právo na úpravu celkovej ceny tovaru na základe cien prepravného stanovené konkrétnou doručovateľskou službou. O navýšení tejto ceny o prepravu je predávajúci povinný kupujúceho vopred preukázateľne informovať.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstva a kvalite spolu so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné. 2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru/výrobku, ktorý má tovar/výrobok v čase jeho prevzatia kupujúcim.
3. Predávajúci poskytuje záruku na dodané tovary a výrobky v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, t.j. vo všeobecnosti 24 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expiračná doba alebo doba spotreby. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru/výrobku zo strany kupujúceho.
4. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady tovaru/výrobku a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, s tým, že záručná doba pre kupujúceho - podnikateľa je vo všeobecnosti 12 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expiračná doba/alebo doba spotreby

9REKLAMÁCIE

1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar/výrobok zakúpený u predávajúceho, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru/výrobku dozvedel, písomnou (elektronickou) formou a v súlade s podrobnými reklamačnými podmienkami (ktoré platia aj pre kupujúcich - podnikateľov) upravenými v rámci týchto VOP.
2. Uplatnenie reklamácie sa uskutoční na základe vyplnenia elektronického reklamačného formulára (ďalej len „reklamačný formulár“). Reklamačný formulár je prístupný na internetovej stránke predávajúceho, v Prílohe č.3.
3. Kupujúci v reklamačnom formulári uvedie svoje osobné údaje, adresu, opíše vadu tovaru a uplatní si svoje právo. Reklamáciu uplatní kupujúci písomne na adresu predávajúceho pd sport, footballshop.sk, Štefánikova 25,94901,Nitra a zároveň zašle na adresu predávajúceho aj reklamovaný tovar.
4. Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci ho nasledovným spôsobom poučuje o jeho právach, a to v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľov a ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka:
5. Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu má nasledovné práva:
a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:
i. kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
ii. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
iii. predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
b) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť,
c) ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť,
d) ak ide o iné neodstrániteľné vadykupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci
6. Kupujúci - spotrebiteľ si vyberie, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatňuje. Na základe rozhodnutia kupujúceho – spotrebiteľa predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa §2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7. Potom ako predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci - spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
8. Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 (dvanásť) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného písomného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia nemožno od kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné písomné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným písomným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu –spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa bodu 11 týchto VOP.
9. Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 (dvanásť) mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci - spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné písomné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné písomné posúdenie určenej osobe, náklady odborného písomného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci. Ak kupujúci - spotrebiteľ odborným písomným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného písomného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do 14 (štrnásť) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné písomné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu - spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
12. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
13. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho - spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

10ZÁNIK ZMLUVY

1. Zmluva môže zaniknúť najmä nasledovnými spôsobmi:
a) dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim,
b) odstúpením od kúpnej zmluvy predávajúcim alebo kupujúcim.
2. Podmienky a postup pri odstúpení od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom:
a) kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnásť) dní odo dňa prevzatia tovaru (tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim - spotrebiteľom okamihom, keď kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru), ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014.
b) ak predávajúci poskytol kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014 až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku (bod 2 písm. a) článok X VOP, resp. v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014), lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť..
c) ak predávajúci neposkytol kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014 ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku (bod 2 písm. b) článok X VOP, resp. v súlade s ust. § 7 ods. 2 Zákona č. 102/2014 ), lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 2 písm. a) článok X VOP (resp. v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014).
d)kupujúci - spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
e) odstúpením kupujúceho – spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia, ktoré prijali od druhej zmluvnej strany.
3. Kupujúci - spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. prostredníctvom emailu). Kupujúci - spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 VOP, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou objednávky (resp. objednávkového formulára) a je zverejnený na internetovej stránke v časti Všeobecné obchodné podmienky.   
4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 102/20145
5. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim - spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci - spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu - spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona č. 102/2014 alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu - spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.
6. Predávajúci je súčasne povinný: (i) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, (ii) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona č. 102/2014. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci - spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho - spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu - spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu - spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci -  spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci - spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci - spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
7. Kupujúci - spotrebiteľ je súčasne povinný: (i) najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar (v neporušenom stave, vrátane obalu) späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty; (ii) vrátiť všetky doklady potrebné k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci - spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak si predávajúci nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona č. 102/2014. Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákna č. 102/2014.
8. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby, tovar musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka/obchodného balíka alebo zásielkovou spoločnosťou. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť.
9. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru:
a)  zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – spotrebiteľa, alebo
b)  určeného osobitne pre jedného kupujúceho – spotrebiteľa, alebo
c)  ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov).
10. Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

11OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA
1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu

12ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú ustanoveniami týchto VOP, zmluvy a príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Uvedené neplatí v prípade, keď si zmluvné strany v písomnej objednávke dohodnú odlišné podmienky. Takto dohodnuté podmienky majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Samotné prijatie objednávky predávajúcim neznamená súhlas s odlišnými podmienkami predávajúceho.
2. Text VOP je vyhotovený a záväzný v slovenskom jazyku.
3. VOP platia po celý čas trvania zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
4. V prípade ak sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, zostávajú ostatné ustanovenia VOP nedotknuté takýmto neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením. Ak nastane situácia podľa predchádzajúcej vety Predávajúci nahradí takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie novým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, tak aby bol zachovaný účel sledovaný dotknutím ustanovením VOP.
5. Účinnosťou a platnosťou týchto VOP sa rušia všetky doteraz platné a účinné VOP predávajúceho.
6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
7. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.
9. Orgán dozoru Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj, Staničná 9,949 01,Nitra
10. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 18.03.2016
Príloha č.1 
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY   


Príloha č.2 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO - SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
ZjIyNDdjM